شرح وظایف اداره حراست


-         برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی.
-         کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط.
-         همکاری و اظهار نظر در طرحهای حفاظت از تأسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور طبق دستورات مقامات ذی صلاح.
-         استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی و فناوری اطلاعات دانشگاه.
-         ابلاغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحدهای اداری
-         انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.
-         تهیه و تنظیم فرمهای حراستی.
-         دریافت،ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.
-         دریافت ، ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.
-         ارائه نظرات مشورتی به مسئولیه با توجه به اطلاعات مکتسبه.
-         رفع نقائص و بهبود روشهای بازرسی.
-         صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل.
-         انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.