اخبار و اطلاعیه ها


هیچ خبری یافت نشد.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

بررسی و ارسال پرونده های مربوط به تعیین صلاحیت علمی کارشناسان آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت به هیأت علمی
 انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی
 انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
 اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل اعضای هیأت علمی اعم از قراردادهای پیمانی، رسمی – آزمایشی، رسمی – قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه
 بررسی صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه برای اعلام نظر 
 ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی.
 انجام سایر امور محوله از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی.