شرح وظایف دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل


-         ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
-         دریافت و ثبت نامه­هایی که از واحدهای مختلف ارسال می­گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
-         تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحد های مختلف می باشد.
-         تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه­ها، دستورها، بخشنامه­ها و دعوتنامه­های صادره.
-         پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
-         دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها.
-         تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
-         انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هئیت علمی دانشگاه در کنگره ­ها،کنفرانس­ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط.
-         تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه­های تبلیغاتی و انتشاراتی.
-         مطالعه کلیه جراید و روزنامه­ ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
-         برنامه ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها.
-         انتشار اخبار اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان.
-         اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
- تهیه برنامه­های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن­ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می­شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
- ارسال نامه­های محرمانه به مدیریت­ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط،نگهداری و بایگانی نامه­های محرمانه.
- همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.
- جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک، مجله، نشریه، و خبرنامه­های دورهای و...
- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ­ها و... و نگهداری سوابق آنها.
- انجام مکاتبات،دستورکار،تهیه،تدوین و تنظیم مصوبات هیئت امنای دانشگاه.
- انجام امور اداری هیئت امنا،هیئت ممیزه و شوراهای دانشگاه و کمیسیون­های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.
- رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور دانشگاه.
- تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمسیون دائمی و هیئت امناء و جمع­آوری مصوبات آنها ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه.
- بررسی و تنظیم پیش­نویس آئین نامه­های داخلی دانشگاه به منظور طرح و تصویب هیئت امناء وابلاغ مصوبات هیئت امناء به واحدهای ذی ربط.
- شرکت در جلسات کمیسیون دائمی، کنفرانسها و سمینارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم.
- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاستهای و... داخل و خارج از کشور با همکاری واحد ذيربط.
- انجام فعالیت در خصوص جذب کمک های مالی و... قطبهای مختلف اقتصادی کشور.
- بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخهای لازم.
- برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه­های مختلف پژوهشی و فناوری.
- ترجمه نامه­ها،نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.
- تنظیم برنامه­های سمینارها،کنگره­ها،سمپوزیوم­ها و کنفرانس­های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
- انجام بررسی­های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی با همکاری گروههای آموزشی.
 -تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ­ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه و واحد همکاریهای علمی و بین­المللی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
- انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی  و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیئت علمی با هماهنگی واحدهای ذيربط دانشگاه.
- تهیه تفاهم نامه­های همکاری های علمی با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین ­المللی.
- رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاهها.
- نظارت بر انجام کلیه امور نمایندگی دانشگاه در تهران.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.