شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه و تحول اداری

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتهای پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
- همکاری با مدیران و روسای واحد ها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه
- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
- دفاع از بودجه پیشنها شده در مراجع رسیدگی.
- ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحد ها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحد های دانشگاه
- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
- بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
- برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
- برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
- تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه
- بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
- اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه
- برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی
- نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های  مختلف دانشگاه.
- پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
- تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه
- تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانهای و تاسیسات
- برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه
- جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه
- بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژهای عرمانی تا مرحله نهایی.
- تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژهای عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحد ها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ( تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحد های تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر واصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
- انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی
- مطالعه و بررسی درامر طبقه بندی مشاغل کارکنان
- تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتهای، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه ( پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
- شرکت فعال در شورایها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
- برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی
- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی ، فرهنگ سازمانی، سیستمهای و روشهای مورد عمل در دانشگاه
- انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی وهماهنگ ساختن آنها
- برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمهای، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیاز های جدید
- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه
- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
- ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های  تحول اداری وبهره وری در دانشگاه
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه