اعضای حقیقی و حقوقی هیات رئیسه دانشگاه

ریاست دانشگاه

معاونت اداری و مالی

معاونت آموزش و پژوهش

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره حراست

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

ریاست دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده علوم انسانی

مدیریت امور فرهنگی