جلسات دفاعیه دانشکده علوم انسانی

برنامه جلسات دفاعیه پایان نامه دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استادمشاور

رشته

مقطع

تاریخ

 دفاع

ساعت دفاع

مکان دفاع

1

زهرامعصومی

ارزیابی فقهی-حقوقی مسئولیت مدنی پرداخت خسارت ناشی ازافت قیمت

دکترهوشمند

دکترخزایی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

30/6/94

10

همایش دانشکده فنی

2

عظیم بلواسی

ضمان زوجین ناشی ازنقص حقوق یکدیگر ازمنظر فقه وحقوق

دکترهوشمند

دکتراسماعیلی

فقه وحقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

11/7/94

10

همایش دانشکده فنی

3

محمدعلی محمدی کمال آبادی

بررسی فقهی وحقوقی اعمال خیارات درقرادادهای الکترونیک

دکترخزایی

دکترهوشمند

فقه وحقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

03/08/94

10

همایش دانشکده علوم پایه

4

عاطفه السادات عسگری

بررسی تطبیقی حق اختصاص درفقه امامیه

دکترخزایی

دکترهوشمند

فقه وحقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

17/08/94

10

همایش دانشکده علوم پایه

 5  سمیرا رحمانی قشقایی
صلاحیت قضایی شورای رقابت

 دکتربیگلری
 دکتراسماعیلی
 حقوق خصوصی
 کارشناسی ارشد
 18/8/94
 10
 سالن جلسات دفاعیه دانشکده علوم پایه