تلفن های دانشگاه

لیست تلفن های داخلی و اصلی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره)

102 دفتر ریاست

103 رئیس دفتر ریاست- مدیر روابط عمومی دانشگاه

103 مدیر همکاری های علمی و روابط بین الملل

105 مسئول نهاد رهبری

106 کارشناس نهاد برادران

107 کارشناس نهاد خواهران

104 مدیر طرح و برنامه

108 معاونت نهاد

112 ستاد شاهد و ایثارگر

 109 کارشناس دانشجویی نهاد

202 دفتر معاونت اداری مالی

 302 دفتر معاونت آموزش

203 مدیر امور اداری

303 مدیر آموزش

204 مدیر امور مالی

304 مدیرپژوهش

205 امور مالی

305 رئیس دانشکده علوم انسانی

206 امور مالی

306 معاون دانشکده علوم انسانی

207 امور مالی

307 رئیس دانشکده فنی و علوم پایه

208 حسابداری 

308 معاون دانشکده فنی و علوم پایه

209 حسابداری

309 مسئول ثبت نام و مشمولین

210 مسئول دبیر خانه

310 بایگانی آموزش

211 کارشناس

311 مسئول امتحانات دکتر

212 مسئول کارگزینی

312 مسئول فارغ التحصیلان

213 کارشناس کارگزینی

313 کارشناس فارغ التحصیلان

214 کارشناس مسئول امور عمرانی

314 کارشناس آموزش

215 رئیس امور عمرانی

315 کارشناس اداره ثبت نام و مشمولین

216 کارپرداز 

316 کارشناس آموزش و جذب هیات علمی

217 مسئول انبار

317 کارشناس آموزش علوم انسانی

218 تاسیسات 

318 کارشناس آموزش علوم انسانی

219 اداره خدمات

319 کارشناس آموزش فنی مهندسی

221 آبدارخانه اداری

320 کارشناس آموزش فنی مهندسی

111 مسئول فناوری اطالعات

321 آموزش کارگاه ها و آزمایشگاه ها

222 کارشناس فناوری اطلاعات

322 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

333 مسئول سایت  دانشکده فنی مهندسی

323 کارشناس برادران

324 کارشناس خواهران

325 گروه حقوق  

110 دفتر حراست

326 گروه کامپیوتر

220 انتظامات برادران

327 گروه ریاضی

330 انتظامات خواهران

328 گروه عمران

329 گروه علوم اجتماعی

402 دفتر معاونت دانشجویی

331 گروه مکانیک

403 مدیر دانشجویی

332 گروه فیزیک

404 صندوق رفاه

334 گروه برق

405 مدیر فرهنگی

335 مدیر مرکز نانو

406 کارشناس فرهنگی

407 امور خوابگاهها و تربیت بدنی برادران

408 امور خوابگاه خواهران

409 تربیت بدنی خواهران

410 کارشناس آموزش کل

411 سلف سرویس 

412 مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

414 امور تغذیه

347 بسیج دانشجویی خواهران

348 بسیج دانشجویی برادران

349 مرکز مشاوره دانشجویی

جهت ارتباط با اپراتور با شماره های  0  ،  101    تماس بگیرید.

دانشگاه :066-42468320

 مسئول روابط عمومی066-42468220
 

شماره فکس دانشگاه :066-42468223

حراست و انتظامات مستقیم :42468228

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مستقیم :42468226

حوزه ریاست مستقیم :42468221

حوزه اداری و مالی مستقیم :42468224

حوزه آموزش و پژوهش مستقیم :42468225