اخبار و رویداد های تازه

30

بسمه تعالی

از کلیه دانشجویان که در رشته های شنا دختران ، فوتسال دختران وتکواند و پسران ، تنیس روی میزپسران جهت اعزام به مسابقات منطقه 8کشورواعزام به المپیادکشوری به اداره تربیت بدنی دانشگاه واقع درساختمان اداری (آقای معماری)مراجعه نماییدیاباشماره تلفن42468320- 066داخلی410 تماس حاصل فرمایید.

اداره تربیت بدنی دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |