اخبار و رویداد های تازه

12

بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين نامة  » اعطاي جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر «  و با هدف پشتيباني از » اعطاي جايزه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر « بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين نامة فعاليت هاي نخبگاني دانشجويان برتر، تسهيلات ويژه اي را به دانشجويان صاحب استعداد برتر در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي 
ارشد، دكتري حرفه اي، دكتري تخصصي )و فوق تخصص( دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور اعطا مي كند . 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بنیاد ملي نخبگان، بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين نامة و با هدف پشتيباني از فعاليت هاي نخبگاني دانشجويان برتر، تسهيلات ويژه اي را در قالب چهار » دانشجويان صاحب استعداد برتر جايزة آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ شامل موارد متعددي از قبيل راتبة دانشجويي، اعتبار آموزش ياري، اعتبار پژوهش ياري، اعتبار فن ياري، اعتبار توان مندي آموزشي، اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي، اعتبار توان مندي كارآفريني و ... به دانشجويان صاحب استعداد برتر در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي، دكتري تخصصي )و فوق تخصص( دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور اعطا مي كند .

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه فایل ضمیمه شده با نام اطلاعیه را دانلود نمایید...

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 06633239892  بنیاد ملی نخبگان استان لرستان شماره داخلی 2 تماس بگیرید.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |

فایل های مرتبط