اخبار و رویداد های تازه

10

)مطابق برنامه زمانی اعلام شده انتخاب واحد نیمسال اول 95-96 دانشگاه از روز شنبه 95/6/13 ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد.

2)دانشجویان محترم می بایست مطابق زمان بندی مشخص شده نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمایند.

3)پیامدهای آموزشی ناشی از هرگونه تأخیر در انجام انتخاب واحد به عهده دانشجو بوده و زمان بندی انتخاب واحد به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

4) مطابق  اعلام حوزه اداری مالی دانشگاه ،جهت انتخاب واحد می بایست کلیه بدهی های قبلی دانشجویان صفر بوده و همچنین مبلغ علی الحساب انتخاب واحد این ترم نیز پرداخت گردد.

مبلغ علی الحساب انتخاب واحد این ترم دانشجویان شبانه

کارشناسی 400 هزار تومان     کارشناسی ارشد 700 هزارتومان

                ((جدول زمان بندی انتخاب واحد بر حسب سال  ورودی))

شنبه 13شهریور

ورودی های 91 و ما قبل

یکشنبه 14شهریور

ورودی های 92

دوشنبه 15 شهریور

ورودی های 93

سه شنبه 16 شهریور

ورودی های 94

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |