اخبار و رویداد های تازه

17

در زمان تدوین پایان نامه لازم و ضروری است که چهار مرحله گزارش پایان نامه خود را با هماهنگی مدیر گروه و استاد راهنما به دانشکده مربوطه تحویل نمایند، در غیر این صورت جلسه دفاع از پایان نامه برای آنها برگزار نخواهد شد

((اداره کل امور آموزشی دانشگاه))

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |