اخبار و رویداد های تازه

26

 به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه خود گردان می رساند جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/11/95 پس از تهیه کردن فرم درخواست از انتشارات دانشگاه به اتاق امور خوابگاه ها مراجعه کنند.

ضمناً از دانشجویانی ثبت نام به عمل میاید که هیچ گونه قراردادی با خوابگاه خصوصی نداشته باشند.          

 به اطلاع کلیه دانشجویان مستقر در خوابگاه خود گردان می رساند جهت دریافت مجوز حضور در خوابگاه در نیمسال دوم95-96 اخذ رضایت نامه از سرپرستان خوابگاه الزامی می باشد.

  

اداره امور خوابگاه های دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی(ره)

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |