اخبار و رویداد های تازه

06

 دانشجویانی که پروپزال خود را به تصویب رسانده و در حال تدوین آن هستند و دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ولی هنوز فارغ التحصیل نشده اند

 جهت دریافت  کمک هزینه پایان نامه به دانشکده مربوطه  مراجه نمایند .

معاونت کل آموزشی دانشگاه 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |