اخبار و رویداد های تازه

02

دانشجویان محترمی که در رشته های مختلف ورزشی دارای کارت مربیگری-داوری و مقام قهرمانی کشوری یا آسیایی می باشند به همراه کپی مدرک مربوطه  به اداره تربیت بدنی حداکثر تا تاریخ 10/2/96  دانشگاه مراجعه نمایند . 

اداره تربیت بدنی دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |