اخبار و رویداد های تازه

13

  دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره) تصمیم به انجام امور زیر از طریق برگزاری مناقصه را دارد.

1-     انجام امور اجرایی آسفالت ایستگاه اتوبوس‌رانی دانشگاه

2-     انجام تعمیرات ساختمانی دانشگاه

3-     اجاره بوفه دانشگاه

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور عمرانی دانشگاه مراجعه نمایند مهلت دریافت و تحویل قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری 21/6/96 می‌باشد. 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |