اخبار و رویداد های تازه

15
*دانشجویان فرهیخته مقدمتان گلباران *
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند که جلسه توجیهی به شرح ذیل برگزار می گردد.
دوشنبه  17/7/96 دانشجویان دختر
سه شنبه 18/7/96 دانشجویان پسر
مکان : نماز خانه دانشگاه
زمان : ساعت 9:30 
حضور دانشجویان محترم الزامی است
                                                                              
                                                                                     امور دانشجویی دانشگاه
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |