اخبار و رویداد های تازه

07

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

باتوجه به نزدیک بودن ایام برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 ، لازم است کلیه دانشجویان با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه نسبت به کنترل مجدد انتخاب واحد خود اقدام نموده و درصورت مشاهده هرگونه نقص یا مغایرت، دراسرع وقت از طریق آموزش دانشکده نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. درغیر اینصورت مسئولیت عدم  ویرایش و اصلاح مغایرتها به عهده دانشجو می باشد.

کلاسهایی را که دانشجو شرکت می نماید،


1- باید از نظر نام استاد ،کد وگروه درس،                      

2-روز و ساعت تشکیل کلاس  با دروس  انتخابی                    

3- در برگه انتخاب واحد ، مطابقت داشته باشد.

                                                            

                                                         اداره کل آموزش دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |