اخبار و رویداد های تازه

21
باحضورقاری بین المللی حاج احمدابوالقاسمی
ونابغه قرآن استادمحمدمهدی حق گویان
حافظکل قرآن به۷۴روش


دوشنبه۲۷آذرساعت١۳
🏠دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی«ره»


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |