اخبار و رویداد های تازه

21

برگزاری کارگاه های آموزشی داده کاوی مورخ دوشنبه 14 اسفند 96  ساعت 8 الی 12 

محل همایش : سالن همایش دانشکده فنی و مهندسی 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |