اخبار و رویداد های تازه

21
کسب شش مدال رنگارنگ توسط شش بازیکن اعزامی به مسابقات کشوری را به شما دانشجویان و  ورزش دوستان دانشگاه تبریک میگوییم.


قام های کسب شده در مسابقات کشتی🤼‍♂ کشوری منطقه پنج  توسط ورزشکاران :
🔱 جناب آقای حسین همتیان     ✔️طمقام اول✔️
🔱 جناب  اقای آرین فخاری.       ✔️مقام دوم✔️
🔱 جنابان آقای پوریا کاکاوند.      ✔️مقام سوم✔️
🔱جناب آقای عارف یوسفوند.      ✔️مقام سوم✔️
🔱جناب آقای مهدی شیخعلی        ✔️مقام سوم✔️
 🔱 جناب آقای مهدی تاجمیری       ✔️مقام سوم✔️عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |