شرح وظایف مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

- دبیری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا
- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره¬های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه
- برنامه¬ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
- هماهنگ ساختن فعالیت¬های آموزشی دانشگاه در رشته¬ها و گرایش¬های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده-ها
- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده¬ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصل¬های مصوب.
- بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها سرفصل¬های مصوب.
- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
- اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
- پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیتهای علمی نامزد استخدامی.
- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل¬ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
- بررسی درخواست دانشکده¬ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
- مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
-  همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش¬های آموزشی دانشکده¬ها.
- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
- ارسال فرم¬های اعلام ظرفیت به دانشکده¬ها و بررسی ظرفیت¬های اعلام شده از سوی دانشکده¬¬ها و تطابق با آیین نامه¬های موجود.
 - پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
- همکاری در تدوین آیین نامه¬های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
- تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.
- تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه¬های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره¬های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره¬های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه¬ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی¬ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه¬ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
- همکاری با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...
- نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
-  استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی.
- نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.
- دریافت لیست پذیرفته شدگان از سارمان سنجش آموزش کشور.
- اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
- همکاری با دانشکده ها در تهیه  برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
- انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.
- پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
- انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.
- ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به مؤسسه بورس دهنده.
- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
-  دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.
- ارسال تأییدیه  فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.
- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.