اطلاعیه های امور مشمولین

19
آیین نامه سازمان وظیفه عمومی ناجا
آیین نامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید در شرایط خاص جهت استفاده دانشجویان از معافیت تحصیلی به منظور پیشگیری از ایجاد...

[خواندن ادامه خبر...]