شرح وظایف معاونت آموزشی و پژوهشی

-  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه¬های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
-  تدوین آئین نامه¬ها و دستور العمل¬ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
-  ارائه گزارش¬هاي توجیهي لازم به ئيس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر 
- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت¬های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
-  نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنها 
-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت¬های دانشگاه
- همکاری با سایر معاونت¬ها جهت حسن اجرای برنامه¬ها دانشگاه
-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه¬های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره¬های تحصیلات تکمیلی؛
-  برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با همكاري واحدهاي ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه¬ها  و فعالیت¬هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم 
 -  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هیأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي؛
-  اجراي دوره¬هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛
 -  برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
 -  برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
 -  اهتمام به برگزاری دوره¬های توانمندسازی و دانش افزایی
 -  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل¬ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد
 -  برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
 -  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع؛
  -  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
 -  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛
 -  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛
 -  توسعه، تقویت و هدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه¬ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 -  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه¬های مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛
 -  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیتھاي پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
 -  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛
 -  همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانسھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتي بین دانشگاه و ساير مؤسسات؛
 -  ھمكاري در اجراي دورهھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاهی
 -  برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصتھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب)
 -  تهیه برنامه پژوھشي دانشگاه و ارائه اھداف و تعیین اولويتھاي پژوھشي در قالب برنامه¬هاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوھشي دانشگاه؛
 - بررسي و ارزيابي فعالیتھاي دانشگاه در چارچوب برنامه¬هاي رشد و توسعه كشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه¬های توسعه¬ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه
 - شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمی – پژوھشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه .
 -  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه