شرح وظایف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای اداری در سطح دانشگاه
- اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
- تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحد ها پس از تأیید
- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
- مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
- همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحد های ذی ربط
- انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت عملی
- پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحد های مربوط
- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
- انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد¬های مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحد های ذی ربط
- نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود
- نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیسات و لوازم مربوط ( از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره)
- تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور
- برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
- همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
- نظارت بر امور حضور و غیاب ، طرح های تمام وقت ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیأت علمی و غیر هیأت علمی )
- مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
- نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تأسیسات
- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق