شرح وظایف مدیریت امور مالی

- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
- دریافت و وصول در آمد های عمومی و اختصاصی دانشگاه
- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط
- رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
- نظارت بر نگهداریو تنظیم اسناد مالی.
- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی ومعاملاتی
- نظارت برمصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن 
- اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
- تنظیم برنامه کار واحد های تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام ما فوق