وظایف و فعالیت ها

- ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحد های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
- تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
- ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
- نظارت بر واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
- همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری ، مالی و پشتیبانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحد های مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحد های مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحد های مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذی ربط
- تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگاها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
- تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحد های تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه
- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه
- تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه