شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

- تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی
- اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان
- تنظیم برناه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان
- برناه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
- انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
- انجام امور مربوط به ارائه به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان
- نظارت و هماهنگی درکلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی
- نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
- برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان درامور مختلف
- برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجیوان و سالم سازی جسم و روح آنها
- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه
- انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق