شرح وظايف معاونت دانشجويي و فرهنگي

اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

- برنامه ریزی برای گسترش و تعمق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

- نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی.

- برنامه ریز و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان.

- برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه.

- نظارت بر امور رستوران، خوابگاهها و ورزشگاهها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی.

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان.

- فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه.

- گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان.

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.

- انجام کلیه اموری که در آیین نامه های دانشگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی محول گردیده است.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی.

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آیین نامه های دانشجویی.

- ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای مزبور.

- نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی، سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاه و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی.

- ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاه و گزارش آنها به هیأت رئیسه و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.

- تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیرو های دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

- پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.